AK Koutná & Fáberová v.o.s.

Kdo jsme

Mgr. Petra Koutná a JUDr. Kateřina Fáberová Slušná, Ph.D. Veřejná obchodní společnost AK Koutná & Fáberová v.o.s. zahájila svou činnost 26. 5. 2006. Pod hlavičkou společnosti vykonávají advokacii dvě advokátky – Mgr. Petra KoutnáJUDr. Kateřina Fáberová Slušná, Ph.D..

V rámci své dosavadní právní praxe jsme poskytovali právní služby desítkám klientů, mezi něž patří jak malé české společnosti a jednotliví podnikatelé, tak velké mezinárodní korporace zejména v oblasti IT a telekomunikací, ale i ústřední orgány státní správy a veřejnoprávní korporace. Poskytujeme právní služby v českém a anglickém jazyce.

Právní poradenství, které poskytujeme, vychází z detailních znalostí podnikatelské činnosti klienta, jeho obchodních záměrů a cílů, jeho vnitřní i vlastnické struktury, strategických postojů. Formu poskytovaných služeb vytváříme vždy „na míru“ s ohledem na preference klientů i rozsah požadovaných služeb – formy právní pomoci zahrnují široké spektrum služeb od „on-line poradenství“ na dálku, po přiřazení advokáta do sídla klienta, kde se advokát stává ve stanoveném časovém rozsahu interním legal counsel – právním poradcem – společnosti klienta.

Společnost je pojištěna z titulu odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem advokacie na pojistnou částku 18.000.000 Kč. Každý ze společníků v.o.s. je pojištěn z titulu ručení za závazky společnosti na pojistnou částku 9.000.000 Kč, a to u pojišťovny Generali Pojišťovna a.s.


Informace pro spotřebitele

Právní služby poskytujeme za smluvní odměnu, jež je předmětem ujednání mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Ujednání o smluvní odměně je buď součástí smlouvy, na jejímž základě je právní služba poskytována, nebo je sjednáno samostatně. Výše smluvní odměny činí standardně částku 3.000 Kč + DPH za každou započatou hodinu poskytnutých právních služeb, není-li sjednáno jinak.

Není-li s klientem dohodnuta smluvní odměna, účtuje advokátní kancelář mimosmluvní odměnu dle ustanovení § 6 a násl. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Od 1. května 2020 lze za právní služby poskytované naší kanceláří platit pouze bankovním převodem. Hotovostní platby nepřijímáme.

Upozorňujeme klienty, že Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


Informace o zpracování osobních údajů

AK Koutná & Fáberová v.o.s., IČ: 275 60 937, se sídlem Kostelní 875/6, 170 00 Praha 7 (dále jen „AK“) je správcem osobních údajů, které může od klienta nebo jiných subjektů údajů získat, neboť určuje účely a prostředky jejich zpracování. AK spravuje a zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky aplikovatelných právních norem, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

AK získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, jejich protistran a od jejich zástupců, od třetích stran, jako jsou např. orgány veřejné správy, soudy, zaměstnavatelé subjektů údajů, obchodní partneři, nebo z veřejně dostupných databází. AK může dle povahy a účelu zpracování (zejména charakteru poskytované právní služby) spravovat a zpracovávat jakékoli aktuální i historické osobní údaje subjektu údajů.

AK zpracovává osobní údaje zejména pro splnění smlouvy uzavřené s klientem a dále za účelem splnění svých právních a stavovských povinností, v některých případech i na základě souhlasu subjektu údajů nebo za účelem zajištění oprávněných zájmů AK. AK prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s GDPR a zajišťuje naplňování základních zásad pro zpracování, zejména zásady zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování. AK umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů, s přihlédnutím k povinnostem stanoveným právními a stavovskými předpisy, zejména povinnosti mlčenlivosti. AK přijala potřebná organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů a zajištění jejich bezpečnosti a postupuje v souladu s metodickými pokyny vydanými Českou advokátní komorou k dosažení shody s GDPR.

Ze strany AK nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. Osobní údaje poskytnuté klientem budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy nebo povinnosti zpracovávat a archivovat údaje podle platných právních a stavovských předpisů.

Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů tato práva:

  • právo požadovat od AK přístup k osobním údajům
  • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů
  • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost svých osobních údajů.

Jakékoli otázky týkající se ochrany osobních údajů nebo realizace práv subjektů údajů bude AK řešit prostřednictvím pověřeného společníka pro osobní údaje, Mgr. Petry Koutné, která bude podněty týkající se ochrany osobních údajů přijímat na e-mailové adrese petra.koutna@counsel.cz.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním osobních údajů bylo či je porušeno jakékoli jeho právo dle GDPR, má mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.